Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται, στα πλαίσια της πλοήγησής σας στον ιστότοπο kalimeratzis.com (εφεξής ο «Ιστότοπος»), από την Εταιρεία μας, «Κ.ΚΑΛΗΜΕΡΑΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της οδού Αριστοφάνους αρ.17, κάτοχο του Ιστότοπου και δικαιούχο της εν λόγω επεξεργασίας.

Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων αναφορικά με τις αγορές τις οποίες κάνετε μέσω της ιστοσελίδας ή την συλλογή άλλων στοιχείων δια μέσω του ιστοτόπου, είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται στην ιστότοπο μας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου- προστασίας προσωπικών δεδομένων, αφορά μόνο τον ιστότοπό μας και όχι άλλους ιστοτόπους τους οποίους ενδεχομένως να επισκέπτονται οι χρήστες μέσω συνδέσμων.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται από την εταιρεία «Κ.ΚΑΛΗΜΕΡΑΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»  η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της οδού Αριστοφάνους αρ.17 (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), σύμφωνα με τις διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» - «General Data Protection Regulation» - στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας γραπτώς στην παραπάνω διεύθυνση. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «Κ.ΚΑΛΗΜΕΡΑΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@jkkalimeratzis.gr ή και τηλεφωνικώς από τις 09:00 πμ έως 18:00 μμ στην τηλεφωνική γραμμή 2106853268.


2.ΟΡΙΣΜΟΙ

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιεί η παρούσα πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο δεδομένων). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή , η ανάκτηση , η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός , ο περιορισμός , η διαγραφή , η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Περιορισμός της επεξεργασίας» είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

«Συγκατάθεση του υποκειμένου δεδομένων» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλος φορέας που μόνα ή από κοινού με άλλα καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» είναι η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν 4.5.2016 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119/33 δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

1. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την «Κ.ΚΑΛΗΜΕΡΑΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 του κανονισμού («λογοδοσία»).

4. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω του ιστότοπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

Α. Εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Προκειμένου αυτή να πραγματοποιηθεί, λαμβάνουμε όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, χρονολογία γέννησης , e mail, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, κωδικό μέλους, χώρα από την οποία αλληλοεπιδράτε μαζί μας, γλώσσα . Με την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται προκειμένου να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες, όπως το να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία των παραγγελιών σας, στις πρόσφατες παραγγελίες σας καθώς και άλλες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στους χρήστες.

Β. Σκοποί που συνδέονται με τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης ή παροχή υπηρεσιών

Αν αγοράζετε προϊόντα από τον ιστότοπό μας, θα σας ζητούνται ορισμένα προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, στοιχεία σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, της κάρτας σας, πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας), για την εκτέλεση της παραγγελίας αγοράς. Εφόσον υπάρχει η συγκατάθεσή σας, μπορεί να πραγματοποιηθεί αποθήκευση δεδομένων πληρωμής για μελλοντικές αγορές. Λαμβάνουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την ολοκλήρωση της αγοράς καθώς και για τυχόν αιτήματα που σχετίζονται με την αγορά ή αιτήματα για πληροφορίες σχετικές με την διαθεσιμότητα των προϊόντων και κρατήσεις. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους επίσης πρόληψης τυχόν αδικημάτων και απάτης και για την εξακρίβωση οποιασδήποτε υπαιτιότητας σε περίπτωση πιθανών αδικημάτων. Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που στοχεύουν στην εκτέλεση της επικοινωνίας ή της τιμολόγησης. Τρίτοι όπως υπάλληλοι, μεταφορείς και τράπεζες λαμβάνουν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας και της ανάθεσης. Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρεώνουμε μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που διαβιβάζονται με αυτόν τον τρόπο μόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Γ. Σκοποί που συνδέονται με δραστηριότητα marketing και κατάρτισης προφίλ

Με τη ρητή συναίνεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στις σελίδες εγγραφής στην υπηρεσία newsletter και εγγραφής στον ιστότοπο, θα χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς: συλλογή, καταχώριση και επεξεργασία των δεδομένων αγοράς, ανάλυση οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, αποστολή διαφημιστικού/πληροφοριακού/προωθητικού υλικού, προωθητικές ενέργειες και προσφορές. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο οποτεδήποτε χωρίς κόστος. Η κατάρτιση του προφίλ αφορά επεξεργασία των δεδομένων σας για να καθορίσουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις σας με βάση την περιήγηση που κάνετε , τις προτιμήσεις ή το ιστορικό αγορών σας των προσωπικών δεδομένων που μας δώσατε (ηλικία, φύλλο, γλώσσα, κλπ) και συνεπώς ποια προϊόντα και υπηρεσίες ταιριάζουν περισσότερο σε εσάς.

Δ. Σκοποί που συνδέονται με την εξυπηρέτηση πελατών.

Για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα και αιτήσεις σας, επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την διαχείριση ή την επίλυση του αιτήματός σας.

Ε. Σκοποί στατιστικοί και ανάλυσης .

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό μας και έτσι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτόν καθώς και να διεξάγουμε έρευνα ποιότητας με στόχο να γνωρίζουμε τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών και χρηστών μας και να εντοπίσουμε τους τομείς στους οποίους μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας.

5. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η «Κ.ΚΑΛΗΜΕΡΑΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» θα προβεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 1. α. με βάση τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας (για εγγραφή στο site, σκοπούς μάρκετινγκ και δημιουργία προφίλ, εξυπηρέτηση πελατών). Σε περίπτωση μη παροχής συγκατάθεσης, δεν είναι δυνατή η παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας,
 2. β. διότι απαιτείται για την εκπλήρωση-εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενος (π.χ. σε περίπτωση αγοράς προϊόντων στο κανάλι Ηλεκτρονικού Εμπορίου) ή για να ληφθούν μέτρα κατ΄ αίτηση σας πριν από την σύναψη της σύμβασης.
 3. γ. διότι απαιτείται για την επίτευξη εννόμου συμφέροντος (π.χ. για τους ελέγχους κατά της απάτης όταν γίνεται χρήση των μέσων πληρωμής).
 4. δ. με βάση το νόμιμο συμφέρον μας να αναλύσουμε την χρηστικότητα του site και τον βαθμό ικανοποίησης των χρηστών ώστε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας εξαρτάται από τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Τα δεδομένα σας διατηρούνται και είναι αντικείμενο επεξεργασίας για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή χρήστης της πλατφόρμας.
 2. Τα δεδομένα σας διατηρούνται και είναι αντικείμενο επεξεργασίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την διαχείριση της αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει να σας προσφέρουμε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραπόνων , αιτημάτων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.
 3. Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης πελατών θα επεξεργαστούμε και διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας ή την αίτησή σας.
 4. Στα πλαίσια του Μάρκετινγκ θα διατηρήσουμε και επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας μέχρι να διαγραφείτε ή ακυρώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.
 5. Στο πλαίσιο της χρηστικότητας και ποιότητας θα διατηρήσουμε και επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που προβαίνουμε σε έρευνα ποιότητας ή μία ενέργεια ή μέχρι να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα περιήγησή σας.

Ανεξάρτητα από το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντιστοίχου σκοπού, θα τα διατηρήσουμε στη συνέχεια αποθηκευμένα και προστατευμένα για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία και για όσο χρόνο οφείλουμε να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρήσουμε στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.


7. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και διαδικασιών που εγγυώνται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται στο παρόν υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Παρ΄ όλα αυτά η εταιρεία μας ,δεν μπορεί να ελέγξει τον γενικότερο κίνδυνο που σχετίζεται με την λειτουργία του διαδικτύου. Ως εκ τούτου εφιστά την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και την λειτουργία του .


8. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

COOKIES: Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα, το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ένα προφίλ των χρηστών μας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι συγκεντρωτικά ή στατιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε μεμονωμένα. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας. Ωστόσο, η απόρριψη ή η αφαίρεση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο. Αν έχετε λογαριασμό μαζί μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από ή σχετικά με τους υπολογιστές, τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές όπου συνδέεστε στις υπηρεσίες μας. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές σας, πράγμα που μας βοηθά να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, συλλέγουμε:

 1. Χαρακτηριστικά όπως το λειτουργικό σύστημα και η έκδοση υλικού.
 2. Το τύπο του προγράμματος περιήγησης και διεύθυνση IP

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ: Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες καταγραφής όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 1. τον τρόπο με τον οποίο μεταβήκατε στην ιστοσελίδα μας.
 2. στοιχεία για την συσκευή που χρησιμοποιήσατε, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.
 3. χρόνοι πρόσβασης.
 4. εμφανισμένες σελίδες.
 5. αναγνωριστικά που σχετίζονται με cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν με μοναδικό τρόπο τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας.
 6. σελίδες που επισκέπτεστε πριν ή μετά την πλοήγηση στον ιστότοπό μας.


9. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Με την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας ή την εγγραφή σας ως μέλους στην ιστότοπο μας ή με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από τον ιστότοπο μας ή με την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου/newsletter μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της.


10. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την παροχή σε εσάς κάθε πληροφορίας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συνοπτική, διαφανή , κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή οποιαδήποτε εποπτική αρχή.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης). Σημειώνεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες που προκλήθηκαν λόγω συμπλήρωση εσφαλμένων ή ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα έντυπα εγγραφής , την φέρει ο χρήστης

Έχετε δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή υπεβλήθησαν σε άλλη επεξεργασία διαφορετική από αυτή για την οποία συλλέχθησαν ή έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία ή δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία ή εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών για όσο χρόνο απαιτείται ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβειά τους ή αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται άλλο αυτά αλλά τα δεδομένα απαιτούνται από εσάς για την θεμελίωση ή την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών σας αξιώσεων.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).


11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Προκειμένου να εκτελέσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους κάτωθι αποδέκτες-τρίτους:

 1. Καταστήματα, υποκαταστήματα και εν γένει διαφορετικές οντότητες της ομάδας της εταιρείας μας.
 2. Χρηματοοικονομικούς οργανισμούς
 3. Οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψης απάτης
 4. Επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών, όπως πρακτορεία μάρκετινγκ, διαφημιστικούς συνεργάτες και διαχειριστές ιστοτόπων που συντελούν στην λειτουργία της επιχείρησής μας.
 5. Συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών.
 6. Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι από αυτούς τους αποδέκτες-τρίτους, ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου όπου δεν παρέχεται επίπεδο προστασίας δεδομένων αντίστοιχο με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις σας θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας με επαρκείς εγγυήσεις και διατηρώντας πάντα την ασφάλεια αυτών


12. ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως σε περίπτωση ενεργοποίησης και αποστολής επιταγής Δώρου σε τρίτο πρόσωπο, μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση εγγυάστε ότι τους έχετε ενημερώσεις για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργασθούμε τα προσωπικά τους δεδομένα.


13. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Πολιτικής στην ιστοσελίδα μας. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την ιστοσελίδα μας τακτικά για να ενημερώνετε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.